1995 (Nos. 205-208) > No. 205 (Autumn-Ngahuru 1995) Copyright takedown