1996 (Nos. 209-212) > No. 209 (Autumn-Ngahuru 1996) Copyright takedown