1997 (Nos. 213-214) > No. 213 (Autumn-Ngahuru 1997) Copyright takedown