1992 (Nos. 193-196) > No. 193 (Autumn 1992) Copyright takedown