1993 (Nos. 197-200) > No. 197 (Autumn-Ngahuru 1993) Copyright takedown