1994 (Nos. 201-204) > No. 201 (Autumn 1994) Copyright takedown